sales@dve.kz
+7 (727) 2`66-23-64
+7 (727) 2`43-56-04
+7 (727) 2`75-81-23
Өнім
Өнеркәсіптік жабдықтар
Жылумен, сумен жабдықтауға арналған жабдық
Араластырғыштар ВАРИОН (арнайы. өнеркәсіптік аймақтарға арналған жабдық)
Вандалға қарсы жабдық
Genebre
араластырғыштары
Партнеры

IDESA

IDESA КОМПАНИЯСЫ

image

 

1993 жылы мұнай-газ саласындағы жергілікті өндірістік кәсіпорындарды қолдау үшін техникалық және коммерциялық орталық ретінде құрылған IDESA компаниясы бүгінде бүкіл әлем бойынша статикалық және модульдік жабдықтарды әзірлеу, өндіру және жеткізу бойынша ең танымал және құрметті компаниялардың бірі болып табылады.


Қарқынды кеңейту нәтижесінде IDESA компаниясы Кокс камералары, вакуумдық бағандар, фракциялау қондырғылары, реакторлар, каталитикалық крекинг және кокстеу қондырғылары, сондай-ақ ыдыстар мен резервуарлардың барлық түрлері сияқты ұзақ жеткізу мерзімі бар жабдықтардың жетекші жеткізушілерінің бірі болды.

Біздің нарықтағы көшбасшылық жағдайымыз тек кадрлық және техникалық мүмкіндіктермен ғана емес, сонымен қатар өндірістік қуаттылықтың Авилес қаласында (Испанияның солтүстік жағалауы), өнеркәсіптік кеме қатынасы портынан 1 км қашықтықта орналасуымен де байланысты, бұл өнімдерді зауыттан кемелерге тікелей жөнелтуді қамтамасыз етеді, көлікпен байланысты қандай да бір шектеулерсіз.

 

imageimage

 

 

2014 жылдың мамыр айынан бастап IDESA компаниясы GRUPPO DANIEL ALONSO (DE), Болат өңдеуде циалданатын өнеркәсіптік топтың құрамына кіреді. Топ компаниялары төрт елде жұмыс істейді және он бес жұмыс орталығында 1500-ден астам қызметкерді жұмыспен қамтамасыз етеді.

 

image

ISO сапа жүйесі ISO 9001 стандартына сәйкес сертификатталған. Сонымен қатар, IDESA ASME "U" және "U2" белгілерін қоюға құқылы және қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен дәнекерленген құрылымдарды (EN1090) таңбалау үшін CE белгісіне сертификатталған, ISO 3834 стандартына сәйкес келеді — металл материалдарды балқыту арқылы дәнекерлеуді орындау сапасына қойылатын талаптар, сондай - ақ Ресейге жеткізуге арналған қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар үшін CTR-ГОСТ паспортының талаптары.

 

image image

КОМПАНИЯ IDESA

image

 

Компания IDESA, основанная в 1993 году как Технический и Коммерческий центр для поддержки местных производственных предприятий в нефтегазовом бизнесе, сегодня является одной из самых известных и уважаемых компаний по разработке, производству и поставке статического и модульного оборудования по всему миру.


В результате интенсивного расширения компания IDESA стала одним из ведущих поставщиков оборудования с длительным сроком поставки, такого как коксовые камеры, вакуумные колонны, фракционирующие установки, реакторы, установки каталитического крекинга и коксования, а также все типы сосудов и резервуаров.

Наше лидирующее положение на рынке обусловлено не только кадровыми и техническими возможностями, но также и расположением производственных мощностей в г. Авилесе (северное побережье Испании), всего в 1 км от промышленного судоходного порта, что обеспечивает прямую отгрузку продукции с завода на суда, без каких-либо ограничений, связанных с транспортом.

 

imageimage

 

 

С мая 2014 года компания IDESA входит в состав GRUPO DANIEL ALONSO (GDA), промышленной группы, циализирующейся на обработке стали. Компании группы ункционируют в четырех странах и обеспечивают работой олее 1500 сотрудников в пятнадцати рабочих центрах.

 

image

Система качества IDESA сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001. Кроме того, компания IDESA имеет право ставить маркировку ASME «U» и «U2» и сертифицирована на знак CE для маркировки сосудов и сварных конструкций, работающих под давлением (EN1090), соответствует стандарту ISO 3834 — Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов, а также требованиям Паспорта CTR- ГОСТ для сосудов, работающих под давлением, предназначенных для поставок в Россию.

 

image image

IDESA COMPANY

image

 

IDESA, founded in 1993 as a Technical and Commercial Center to support local manufacturing enterprises in the oil and gas business, is today one of the most well-known and respected companies for the development, production and supply of static and modular equipment worldwide.


As a result of intensive expansion, IDESA has become one of the leading suppliers of long-life equipment, such as coke chambers, vacuum columns, fractionating plants, reactors, catalytic cracking and coking plants, as well as all types of vessels and tanks.

Our leading position in the market is due not only to our human and technical capabilities, but also to the location of our production facilities in Aviles (northern coast of Spain), just 1 km from the industrial shipping port, which allows direct shipment of products from the factory to ships, without any restrictions related to transport.

 

imageimage

 

 

Since May 2014, IDESA has been part of GRUPPO DANIEL ALONSO (DE), an industrial group specializing in steel processing. The group's companies operate in four countries and employ more than 1,500 employees in fifteen work centers.

 

image

The ISO quality system is certified in accordance with the ISO 9001 standard. In addition, IDESA has the right to put the ASME marking "U" and " U2 " and is certified with the CE mark for marking pressure vessels and welded structures (EN1090), complies with the ISO 3834 standard — Requirements for the quality of fusion welding of metal materials, as well as the requirements of the CTR - GOST Passport for pressure vessels intended for delivery to Russia.

 

image image

 

 

DV Engineering компаниясы IDESA компаниясының ресми дистрибьюторы болып табылады.